Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

salgockaPodľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 15. 12 2014 o 18?30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
  4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
  5. Návrh rozpočtu na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver