Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Helena Mesárošová na deň 12. 11 2014 o 17.30 hod. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010 – 2014
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver