Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Návrh zmeny územného plánu obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 15.03.2013 (.docx)
Uznesenie 15.03.2013 (.docx)

Stavanie Mája

Starostka obce a Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke Vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie MÁJA pri Kultúrnom dome v Šalgočke dňa 30. 4. 2013 – v utorok o 18.00 hod. Hlad zaženieme výborným gulášom a Cigánskou pečienkou, smäd uhasíme čapovaným pivkom, fajnovým vínkom a inými nápojmi, zatancujeme a zaspievame si s ČIBUKOM až pokiaľ nám budú sily stačiť. Tešíme sa na Vás u nás v Šalgočke!