Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Návrh zmeny územného plánu obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 15.03.2013 (.docx)
Uznesenie 15.03.2013 (.docx)