Internetová stránka obce Šalgočka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dohody 04/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci apríl 2012:

Dohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (1) (.pdf)
Dohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (2) (.pdf)