Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2018
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2018
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2018
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2018
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2018 (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2018 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2018 (.pdf)