Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne od 15. februára 2024 do 16. marca 2024 bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka.

Návrh Zmien a doplnkov 03/2022 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Šalgočka.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená k verejnému nahliadnutiu v uvedenej 30 dňovej zákonnej lehote:

  • na Obecnom úrade  v Šalgočke – v tlačenej forme,
  • na webovom sídle obce (www. salgocka.sk) – v digitálnej forme.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

00 – Územný plán obce Šalgočka – Zmena 3/2023 – Návrh (.pdf)
01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika (.pdf)
06 – Použitie PP (.pdf)
07 – Schéma záväzných časti (.pdf)