Verejná vyhláška: Rozhodnutie o vykonaní predstihového a záchranného pamiatkového výskumu

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) v správnom konaní o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum, začatom na základe žiadosti stavebníka, spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, vo veci vydania vyjadrenia k projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Šalgočka, obec Šalgočka, doručenej dňa 26.07.2023, s následným oznámením začatia správneho konania v predmetnej veci písomným oznámením KPÚ Trnava č. KPUTT-2023/16314-3/65439/Hor,Sl zo dňa 14.08.2023 formou verejnej vyhlášky, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona, vydáva toto Rozhodnutie.

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“, navrhovanej na pozemkoch parc. č. 173/29, 190, 317/69, 317/54, 317/1, 507/1, 291/3, 285/15, 330/2 v katastrálnom území Šalgočka, obec Šalgočka, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 4 pís. a) a b) pamiatkového zákona vykonanie predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o vykonaní predstihového a záchranného pamiatkového výskumu (.pdf)