Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2023 (utorok) o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuky na pripojenie optickej internetovej firma Tlapnet, Internet Slovakia
 4. Príprava návrhov k novelizácii VZN cintorín, o chove a držaní psov, dane a poplatky, o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 5. Smernica o nakladaní s majetkom obce podľa novej právnej úpravy
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 8. Zmena zámeru o odpredaj obecného pozemku Róbert a Irena Klemensichoví na Lukáš Klány
 9. Schválenie kúpnej zmluvy Obec Šalgkočka parcela č. 66
 10. Rôzne
 11. Záver