Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie environmentálnej záťaže

Obecný úrad Šalgočka v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do 25. 05 .2015 do 12.00 hod. na adresu: Obec Šalgočka, Šalgočka č.135, 925 54 Zemianske Sady, poštou, alebo osobne v uzavretej obálke označenej: SÚŤAŽ “NEOTVÁRAŤ” – Odstránenie starej enviromentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka – kompletné znenie (.pdf)