Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie environmentálnej záťaže

Obecný úrad Šalgočka v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do 25. 05 .2015 do 12.00 hod. na adresu: Obec Šalgočka, Šalgočka č.135, 925 54 Zemianske Sady, poštou, alebo osobne v uzavretej obálke označenej: SÚŤAŽ „NEOTVÁRAŤ“ – Odstránenie starej enviromentálnej záťaže v obci Šalgočka.

Výzva na predloženie cenovej ponuky – odstránenie starej environmentálnej záťaže v obci Šalgočka – kompletné znenie (.pdf)

Označenie nádob na zber TKO

Oznamujeme Vám, že dňa 11.05.2015 – v pondelok, kedy bude pravidelný vývoz TKO sa uskutoční označenie zazmluvnených smetných nádob zamestnancami obecného úradu, ktoré sa budú vyvážať v rámci poplatku za tuhý komunálny odpad, bielou samolepkou. Vyvážať sa budú už iba smetné nádoby podľa počtu osôb v domácnosti, teda 1-4 členov = 1 smetná nádoba 120 l, 5 a viac členov = 2 smetné nádoby 120 l. Vrecia a smetné nádoby s iným objemom nebudú vysypané. Pre občanov, ktorí majú potrebu viacerých smetných nádob, sú na obecnom úrade už k dispozícii na zakúpenie nálepky na označenie smetnej nádoby, ktorá sa bude vyvážať nad limit.

Aby každá rodina sa zmestila s množstvom vyprodukovaného odpadu do smetných nádob je potrebné triediť všetky druhy odpadu, najmä papier, plasty, záhradný odpad, elektro odpad na čo sú vytvorené podmienky a obec ich pravidelne zbiera od občanov. Triedenie tohto odpadu, zároveň občanom ukladá ako povinnosť Zákon o odpadoch. Od 01.05.2015 je zazmluvnený zber použitých olejov a to zvlášť jedlých, motorových a použitých tonerov do tlačiarní. Tieto môžu občania odovzdať nasledovne: Jedlé oleje v pôvodných obaloch od výrobcu, avšak zvlášť zliate použité oleje, a zvlášť použité tuky (bravčová a kačacia masť). Pri ich zmiešaní sa oleje znehodnotia a odberateľ ich neprevezme. Použité motorové oleje sa zlievajú do zvlášť nádoby, najlepšie tak isto originál od výrobcu. Termín zberu olejov a tonerov bude včas vyhlásený. Ak majú občania k dispozícií elektro, odpad, po opakovaných skúsenostiach, žiadame tento nevyhadzovať do veľkokapacitných kontajnerov, ale kontaktovať obecný úrad ktorý zabezpečí jeho prevzatie.