VZN č. 2/2014 o miestnych poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych poplatkoch.

VZN o miestnych poplatkoch na rok 2015 (.pdf)

VZN č. 1/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka. Obec Šalgočka na svojom území ukladá tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje
  • daň za jadrové zariadenie

VZN o miestnych daniach a TKO na rok 2015 (.pdf)