VZN č. 2/2014 o miestnych poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych poplatkoch.

VZN o miestnych poplatkoch na rok 2015 (.pdf)