Pozvánka na Hodovú Šarkaniádu 2023

Obec Šalgočka Vás srdečne pozýva na Hodovú Šarkaniádu, ktorá sa bude konať v sobotu 14. októbra 2023. Zraz účastníkov bude o 14.00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke.

Hosťom našej Šarkaniády budú maskoti Scooby-Doo a Minnie, s ktorými budeme na futbalovom ihrisku púšťať šarkany, zabávať sa a fotiť sa.  Na záver bude vyhodnotenie najkrajších a najvyššie lietajúcich šarkanov. Pripravené sú pre Vás kolotoče, občerstvenie cigánska pečienka, varené víno, kofola, a iné dobroty.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa §3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa §52 a §53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023

Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Galante vyzýva:

 1. Mestá a obce v okrese Galanta, ktoré sú právnické osoby podľa §52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z . z. povinne zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce.
 2. Informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách v dostatočnom časovom predstihu.
 3. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa §52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
 4. Fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 3.
 5. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, misia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších právnych právnych predpisov §4 ods. 3 písmena g) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2023 – úplné znenie (.pdf)

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2023 (utorok) o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuky na pripojenie optickej internetovej firma Tlapnet, Internet Slovakia
 4. Príprava návrhov k novelizácii VZN cintorín, o chove a držaní psov, dane a poplatky, o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 5. Smernica o nakladaní s majetkom obce podľa novej právnej úpravy
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 8. Zmena zámeru o odpredaj obecného pozemku Róbert a Irena Klemensichoví na Lukáš Klány
 9. Schválenie kúpnej zmluvy Obec Šalgkočka parcela č. 66
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21.08.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Výstraha – vysoké teploty – 21. – 22.08.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia vysoké teploty – stupeň 2, dňa 21.08.2023 a 22.08.2023 v čase od 13:00 do 17:00 hod. Očakávaná najvyššia denná teplota: 35 °C.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov, starší ľudia nad 65 rokov, ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami, dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi  ochoreniami, ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania pri vysokých teplotách:

 • dodržiavať pitný režim,
 • ľahšie sa stravovať,
 • vhodne sa obliekať,
 • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
 • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
 • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
 • používať ľahké svieže vône,
 • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
 • nefajčiť,
 • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.