Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2016 o 17:30 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za rok 2015
  4. Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015
  5. Audítorská správa obce Šalgočka, overenie účtovnej závierky audítorom
  6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
  7. Schválenie platu starostky obce
  8. Rôzne
  9. Záver