Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Riešenie prefinancovania účelovej dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry – Digitalizácia kamerového systému
  4. Rôzne
  5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2015 (.pdf)