Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Žiadosť o zmenu územného plánu obce
  4. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
  6. Informácia o čerpaní dotácií obce zo štátneho rozpočtu
  7. rôzne
  8. Záver