Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2014
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Členstvo v miestnej akčnej skupine Poniklec – Váh
  6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
  7. Prerokovanie platu starostky obce
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2015 (.pdf)