Farské oznamy od 24. do 31. augusta 2014

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 21. nedeľu v cezročnom období od 24. do 31. augusta 2014:

Farské oznamy od 24. do 31. augusta 2014 (.pdf)

Farské oznamy od 10. do 17. augusta 2014

Farnosť Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 19. nedeľu v cezročnom období od 10. do 17. augusta 2014:

Farské oznamy od 10. do 17. augusta 2014 (.pdf)

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2014 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Záverečný účet, auditorská správa k účtovnej závierke za rok 2013, správa kontrolórky obce
  4. Organizačné zabezpečenie komunálnych volieb 2014
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica 01.07.2014 (.pdf)