Zápis do 1. ročníka Materskej školy a Základnej školy

Základná škola a Materská škola Zemianske Sady pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na zápis do 1 .ročníka dňa 16.1.2014 v čase od 15.00 do 17.00 h.

Škola ponúka :

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie zamerané na prípravu v oblasti cudzích jazykov všetkých detí už od 1. ročníka (v 6. ročníku ďalší cudzí jazyk)
  • kvalitné vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií (PC) v rámci jednotlivých predmetov
  • školský vzdelávací program zameraný na vyučovanie cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, podporu zážitkového učenia a v duchu moderných informačných technológií
  • asistenta učiteľa v škole
  • výbornú komunikáciu s rodičmi žiaka formou konzultačných hodín (s každým vyučujúcim možno adresne komunikovať elektronickou formou)
  • kvalitnú stravu formou obeda v školskej jedálni
  • podnetné prostredie veľmi dobre vybaveného školského klubu (ŠKD má počítače s pripojením na internet)
  • prácu v záujmových krúžkoch ( športových, kreatívnych, jazykových, matematických)
  • neformálne kultúrno – spoločenské aktivity s rodičmi a priateľmi školy
  • tvorivé humánne prostredie a rodinnú atmosféru

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na zápis do Základnej školy a Materskej školy 2014 – leták (.pdf)