Vyhláška ROEP

Podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bol vypracovaný pre katastrálne územie Šalgočka návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Do obsahu registra možno nahliadnuť na Obecnom úrade v obci Šalgočka v dňoch:

Pondelok od 8:00 do 16:30 hod.
Utorok – Piatok od 8:00 do 14:30 hod.

Vyhláška ROEP (.pdf)