Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.09.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.09.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba kontrolóra obce
  4. Rôzne a diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Zápisnica 06-09-2013 (.docx)
Uznesenie 06-09-2013 (.docx)