Oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 150. výročie založenia Matice Slovenskej

Dňa 30.júna sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia. Starostka p. Helena Mesárošová privítala zástupcov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a prítomných občanov. Príhovorom priblížila život a pôsobenie Cyrila a Metoda na našom území. Svoje umenie na fujare a píšťalách predviedol rodák zo Šalgočky p. Andris.
Vdp. Farár S. Lieskovský svoj prejav začal modlitbou „Otče náš…“ v staroslovienčine. Pripomenul, že Cyril a Metod pred príchodom na Veľkú Moravu zostavili písmo, hlaholiku, a preložili do staroslovienčiny Nový zákon, neskôr ďalšie náboženské, právnické a literárne diela.
Konštantín napísal aj PROGLAS, predslov k svätému evanjeliu, prvú slovanskú báseň.

Máme byť hrdí, že nám predchádzajúci panovníci dožičili zrozumiteľný jazyk a viera sa mohla šíriť nielen Veľkou Moravou, ale sa rozšírila do celej Európy.
Pán Oberhauser z PUSTAKERČANKY ako zástupca Matice Slovenskej vo svojom príhovore vyzdvihol činnosť MATICE v súčasnej dobe.
To, čo starostka v príhovore povedala o živote Cyrila a Metoda, deti zo ZŠ v Zem. Sadoch v scénke názorne zahrali. Bolo to veľmi milé a pekné.
Pustakerčanka bavila ľudí svojimi piesňami a folklórnym pásmom a tiež vynikajúcim harmonikárom až do neskorej noci.
Túto slávnostnú akadémiu sprevádzala výstavka prác žiakov zo ZŠ v Zem. Sadoch na tému „Cyril a Metod“.