Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Helena Mesárošová, starostka obce, podľa zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvoláva na deň 15. marca 2013 (piatok) o 18.30 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Návrh zmeny územného plánu obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Dúfame, že svojou účasťou a podpornými námetmi aj Vy prispejete k lepšiemu chodu našej obce.