Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
  4. VZN o odpadoch a miestnych poplatkoch – návrh úpravy
  5. Návrh rozpočtu na rok 2012
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 16.12.2011 (.doc)
Uznesenie 16.12.2011 (.doc)