Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prednesenie auditorskej správy za rok 2010
  4. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2011
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 06.10.2011 (.doc)
Uznesenie 06.10.2011 (.doc)

Faktúry 9/2011

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac september 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúra 129/2011 (.pdf)