Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prednesenie auditorskej správy za rok 2010
  4. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2010
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2011
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 06.10.2011 (.doc)
Uznesenie 06.10.2011 (.doc)