Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2010, správa kontrolórky obce
  4. Odmeňovací poriadok, doplnenie zmeny – novela zákona platná od 01.06.2011 zákona č.253/1994 ZZ o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
  5. Návrh podmienok na prenájom obecných pozemkov
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 17.06.2011 (.doc)
Uznesenie 17.06.2011 (.doc)