Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán v zmysle §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. nariaďuje konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa §7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách v časti katastrálneho územia obce Šalgočka, lokalita „areál hospodárskeho dvora s priľahlými pozemkami“:

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v obci Šalgočka – plné znenie (.pdf)