Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“.

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente “Územný plán obce Šalgočka- Zmeny a doplnky č. 3/2023“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené 27.10.2023, t. j. najneskôr do 13.11.2023 na adrese Obec Šalgočka 925 54 Šalgočka 135 E-mail: obecnyurad@salgocka.sk, Telefónne číslo: 031/786 11 05

Konzultácie podľa paragrafu6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Obecnom úrade Šalgočka 135 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame si dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

00A – Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)
00B – Textový návrh (.pdf)
01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika (.pdf)
06 – Použitie PP na nepoľnohospodárske účely (.pdf)
07 – Schéma záväzných častí (.pdf)