VZN 1/2019 o nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)

VZN 1/2019 o nakladaní s majetkom vo vlastníctve obce Šalgočka (.pdf)