Oznámenie k návrhu rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Šalgočka 2019-2021.

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135  alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu 2019-2021 :  19. 11. 2018

Termín na uplatnenie pripomienok  :  od 19. 11. 2018 do 29. 11. 2018

Vyhodnotenie : ekonomický úsek OÚ Šalgočka

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021 (.xlsx)

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2019 – 2021 – rozšírený (.xlsx)