Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016
  4. Návrh zadania urbanistickej štúdie ,,Pri kríži“
  5. Správa kontrolórky obce za rok 2016
  6. Návrh riešenia vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017 (.pdf)