Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Rozpočtové opatrenie 2/2015
  4. Použitie finančného daru od COOP Jednota vo výške 1000 Eur
  5. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebníctve
  6. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Návrh rozpočtu na rok 2016
  8. Rôzne
  9. Záver