Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje 2. kolo Voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 06.09.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo (.pdf)