Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. Záverečný účet obce za rok 2011
 5. Odmeňovací poriadok Obce Šalgočka na rok 2012
 6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov
 7. Delegovanie člena do Rady školy za obec
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 14.03.2012 (.doc)
Uznesenie 14.03.2012 (.doc)