Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obeccného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení a určenie zapisovateľa, navrhovateľov uznesení a overovateľov zápisnice
  3. Rokovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
  4. Odmeňovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
  5. Rozpočet na rok 2011 – pripomienkovanie, návrh na schválenie
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 08.04.2011 (.doc)
Uznesenie 08.04.2011 (.doc)