Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o.

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí územného konania – OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, stavba „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka. 

Verejná vyhláška – začatie územného konania OK + SK spol. s r.o. (.pdf)