Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – Verejnf vyhlf5ka ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predch6dzanie vzniku a Sfreniu prenosn6ho ochorenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Verejnf vyhlf5ka ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predch6dzanie vzniku a Sfreniu prenosn6ho ochorenia