Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch vydáva tento Dodatok k VZN 1/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka:

Dodatok 1/2015 k VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka (.pdf)