Dohody a zmluvy 12/2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci december 2011:

Dohoda medzi Obcou Šalgočka a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (.pdf)
Zmluva o audite