Návrh VZN č. 1/2024 – zmeny a doplnky 3/2023 územného plánu Obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka.

Návrh VZN č. 1/2024 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2024 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2024 (.pdf)