Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Audítorská správa overenia účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022
 4. Zásady podávania, prejednania a evidovania oznámení týkajúceho sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 5. VZN 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj,
 6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN o chove a držaní psov a schválenie nového VZN 2/2023, o chove a držaní psov
 7. VZN 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 8. VZN 4/2023 o obecnej zeleni
 9. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Lukáš Klány
 10. Kúpno-predajná zmluva na  odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 11. Rozpočtové opatrenie
 12. Správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 13. Rozpočet obce na rok 2024
 14. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
 15. Rôzne
 16. Záver