Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa §3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa §52 a §53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia:

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023

Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Galante vyzýva:

  1. Mestá a obce v okrese Galanta, ktoré sú právnické osoby podľa §52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z . z. povinne zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, t.j. vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku mesta alebo obce.
  2. Informovať podnikateľské subjekty a občanov vyhlásením deratizácie v miestnych tlačových, rozhlasových a televíznych médiách v dostatočnom časovom predstihu.
  3. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa §52 ods. 1 písmeno j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
  4. Fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 3.
  5. Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, misia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Obce majú taktiež podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších právnych právnych predpisov §4 ods. 3 písmena g) utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie celoplošnej deratizácie.

Výzva na vykonanie deratizácie – jeseň 2023 – úplné znenie (.pdf)