Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2022 (vo štvrtok) o 18:30 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne
  6. Záver