Rozhodnutie – súhlas s výrubom drevín

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“ ) a podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka, IČO: 00613932 súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub v druhovom zložení:

  • 15 ks breza previsnutá (Betula pendula Roth) s obvodmi kmeňa v cm meranými vo výške 1,3 m nad zemou 80, 85, 95, 93,77, 83, 107, 69, 85, 95, 85, 82, 64 a 108;
  • 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 135;
  • 3 ks orecha kráľovského (Juglans regia L.) s obvodmi kmeňa v cm vo výške 130 cm nad zemou 114, 120, 183;
  • 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens Engelm.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 48;
  • 70 m2 krovín – ruža šípová (Rosa canina L.),

všetky na pozemku parcela C-KN č. 318/2 v kat. úz. Šalgočka, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce, v správe Slovenského pozemkového fondu. Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na hodnotu 12 183,91 €.

Rozhodnutie – výrub drevín – úplné znenie (.pdf)