Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. júla 2022 (v pondelok) o 18:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Technicko – organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
  4. Určenie volebného obvodu
  5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
  6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
  7. Rôzne
  8. Záver