Upozornenie na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky na Slovensku a v EÚ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vzhľadom na nepriaznivý vývoj nákazovej situácie vo výskyte vysoko patogénnej vtáčej chrípky (ďalej len „HPAI“) v Slovenskej republike a členských štátoch EÚ žiada o dôsledné dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením nákazy.

V mesiaci november bol potvrdený výskyt v súkromnom chove dospelej hydiny v Dunajskej Strede a neskôr boli potvrdené pozitívne labute v okresoch Skalica a Lučenec. V okolitých krajinách potvrdili HPAI v Českej republike, Poľsku, ohniská hlásia v Nemecku, Holandsku, Taliansku a u domácej hydiny sú ohniská vo väčšine krajín.

RVPS Galanta ďalej upozorňuje na platnosť Mimoriadnych núdzových opatrení spojených s vtáčou chrípkou z roku 2005, ktoré platia dodnes:

 1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
 2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
 5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistení a dezinfikované
 6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje
 7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou
 8. správne používať osobné ochranné pomôcky
 9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o vtáčej chrípke.

RVPS Galanta žiada v prípade klinických príznakov vtáčej chrípky (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to na RVPS Galanta na telefónnych číslach 031/780 2011 a 0918 697 028.