Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – Mgr. Lenka Kramolišová

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti: pozemok parcelné číslo 77/43 o výmere 420 m², orná pôda zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.
Obec Šalgočka ponúka nehnuteľnosť: Odpredaj parcely pozemok parcelné číslo 77/43 o výmere 420 m², orná pôda Parcela 77/43 o výmere 420 m² sa odpredáva Mgr. Lenke Kramolišovej, trvale bytom Šalgočka č. 151 z dôvodu predkupného práva.

Zámer predaja – Mgr. Lenka Kramolišová (.pdf)