Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Obec Šalgočka v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šalgočka tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Návrh VZN obce Šalgočka o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane (.pdf)